Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Dell’oro Factory mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Dell'oro Factory NV
Krijtersveld 5
2160 Wommelgem

BE 433.142.414
factory@Delloro.be
Tel: 03/354.10.72

Artikel 1: Algemene bepalingen

Dell’oro Factory is de elektronische webwinkel van Dell'oro Factory, een NV met maatschappelijke zetel te Krijtersveld 5 - 2160 Wommelgem (België), BTW BE 0433.142.414, RPR Antwerpen, (hierna Dell’oro Factory) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten van Dell’oro en aanverwanten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Dell’oro assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Dell’oro Factory. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Indien de totaalprijs van de aankoop inclusief BTW lager is dan 95 EUR, worden er in geval van levering 11,00 EUR transportkosten inclusief BTW in rekening gebracht. Boven deze 95 EUR is de levering in België gratis. Buiten België is er altijd een transportkost te betalen.  Afhalen in één van ons afhaalpunten: Dell’oro Factory Wommelgem is steeds vrij van vervoers-, reservatie- of administratieve kosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven en is steeds per stuk. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dell’oro Factory niet. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Dell’oro Factory is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dell’oro Factory is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dell’oro Factory.

Dell’oro Factory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Volgens de Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming en de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikel 6, §6, zal Dell'oro in geval van twijfel, bij aankopen van alcoholische producten hoger dan 0,5%, de werkelijke leeftijd van de koper aan de hand van zijn identiteitskaart controleren bij afhaling of levering. Dell'oro verkoopt geen alcoholhoudende producten boven 1,2% vol. aan -18 jarigen en geen alcoholhoudende producten boven 0,5% aan -16 jarigen. Indien bij controle blijkt dat het leeftijdsbarema niet gehaald wordt, zal de bestelling geannuleerd worden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Dell’oro assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Dell’oro Factory. Dell'oro Factory tracht de artikelen binnen de 5 werkdagen na betaling van de bestelde artikelen bij de klant thuis te leveren. Dell'oro Factory verbindt zich er evenwel slechts toe om de artikelen binnen de 30 werkdagen vanaf de betaling van de bestelling bij de klant thuis te leveren. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart

- via bankkaart

- via overschrijving

Artikel 5:

Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Dell’oro Factory. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dell’oro Factory te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6:

Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Dell’oro Factory beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Dell’oro Factory zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Dell’oro Factory klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Dell’oro Factory.

Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Dell’oro Factory.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Dell’oro Factory, pa Krijtersveld 5 – 2160 Wommelgem - factory@delloro.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie einde van deze Gebruiksvoorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons persoonlijk of per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Dell’oro Factory heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Krijtersveld 5 – 2160 Wommelgem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Dell’oro Factory zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Dell’oro Factory alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Dell’oro Factory op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Dell’oro Factory wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Dell’oro Factory geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Dell’oro Factory betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; eens de verpakking (of een deel daarvan) van een voedingsproduct werd geopend, heeft het product een beperkte houdbaarheid en kan het bijgevolg niet worden teruggenomen;
· de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

Artikel 10: Privacy

Delloro Factory NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dell’oro Factory verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Dell’oro Factory toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Dell’oro Factory bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Dell’oro Factory uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen, met toevoeging van een kopij van uw identiteitskaart, op het hierna vermelde adres: Krijtersveld 5 – 2160 Wommelgem. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dell’oro Factory heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Dell’oro Factory respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Dell’oro Factory ter consultatie, wijziging of verwijdering. Dell’oro Factory maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Dell’oro Factory houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Dell’oro Factory.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Dell’oro Factory om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Dell’oro Factory Klantendienst

De Dell’oro Factory klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 03/354.36.01, via e-mail op factory@dellloro.be of per post op het volgende adres Krijtersveld 5 – 2160 Wommelgem.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dell’oro Factory. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Dell’oro Factory kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.
Evenwel heeft de consument het recht om zijn geschil eerst aan te kaarten via de website van de Europese Commissie voor onderlinge geschillen uit e-commerce (Online Dispute Resolution) via http://ec.europa.eu/odr/ .
Dell'oro Factory heeft het Reglement van UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan Dell’oro Factory – Krijtersveld 5 – 2160 Wommelgem :
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) :
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.