Plasmon Omo Banana - Mela - Biscotto - Miele 3x120g